Niedziela, 04 czerwca 2023
Imieniny: Helga, Karol, Franciszek
słonecznie
22°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Nabór pracowników

loga UE, funduszy europejskich i flaga polski

 

Dyrektor Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” ogłasza nabór na wolne stanowisko  Pielęgniarki(arza)
w Gminnym Żłobku „Zielona Kraina” w Rogoźnie
 


 
Nazwa i adres jednostki: Gminny Żłobek „Zielona Kraina” w Rogoźnie, ul. Za Jeziorem 40A, 64-610 Rogoźno

I. Wymagania niezbędne: 
1) wykształcenie co najmniej średnie, medyczne oraz 2 -letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub wyższe, medyczne oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi;
2) Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych;
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia;
7) brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia oraz ograniczenia;
8) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz brak wpisu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
9) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
10) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne;
11) rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
12) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci;
2) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych;
3) sprawowanie opieki pielęgnacyjnej;
4) kształtowanie u dzieci prozdrowotnych nawyków dotyczących żywienia i higieny;
5) zapewnienie pomocy dziecku, które zachorowało w żłobku (wezwanie pogotowia, powiadomienie rodziców);
6) odnotowywanie istotnych informacji w karcie zdrowia dziecka (diety, opieka specjalistyczna);
7) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne i opiekę wychowawczą dzieci;
8) monitorowanie szczepień ochronnych;
9) kontakt z rodzicami/opiekunami w zakresie zdrowia i pielęgnacji dzieci;
10) prowadzenie rejestru ewentualnych wypadków dzieci w Żłobku, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
11) dbałość o prawidłowe wyposażenie apteczki w placówce;
12) przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż;
13) wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy.

III. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) wymiarze czasu pracy - 0,5 etatu; 
2) czas pracy: 20 godzin tygodniowo.

IV.  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
1)    list motywacyjny,
2)    życiorys – CV,
3)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
4)    oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
5)    oświadczenie, że kandydat posiada pełną władzę rodzicielską, 
6)    oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku,
7)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe lub inne przestępstwo umyślne,
8)    oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
9)    oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
10) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy (kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie w pracy z dziećmi, kopie zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencjach, inne – potwierdzające umiejętności i osiągniecia zawodowe,
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

V. Dane osobowe – klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Żłobek „Zielona Kraina” w Rogoźnie (64-610) przy ulicy          Za Jeziorem 40 A. Z administratorem można skontaktować się mailowo: zielonakraina@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rogozno.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI.  Inne informacje:
Nasz Żłobek jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Dokumenty należy złożyć do: 7 marca 2023 r., w zamkniętej kopercie.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do żłobka 

Miejsce składania dokumentów:
Gminny Żłobku „Zielona Kraina” w Rogoźnie 
ul. Za Jeziorem 40 A 
64-610 Rogoźno 

z dopiskiem „oferta pracy”

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

W przypadku nie przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych powyżej, oferty będą odrzucane (na etapie weryfikacji formalnej). Wstępna selekcja kandydatów związana z weryfikacją spełnienia wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie analizy nadesłanych dokumentów. 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na BIP Rogoźno.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 785 009 656; 785 009 404.

Rogoźno, dnia 21 lutego 2023 r. 
ZK.2110.2.2023 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dyrektor Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” ogłasza nabór na wolne stanowisko  pielęgniarki/pielęgniarz w Gminnym Żłobku „Zielona Kraina” w Rogoźnie - informacja o wynikach naboru na w/w stanowisko dostępna tutaj

Nazwa i adres jednostki: Gminny Żłobek „Zielona Kraina” w Rogoźnie, ul. Za Jeziorem 40A, 64-610 Rogoźno

I. Wymagania niezbędne: 
1) wykształcenie co najmniej średnie, medyczne oraz 2 -letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub wyższe, medyczne oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi;
2) Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych;
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia;
7) brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia oraz ograniczenia;
8) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz brak wpisu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
9) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
10) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne;
11) rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
12) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci;
2) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych;
3) sprawowanie opieki pielęgnacyjnej;
4) kształtowanie u dzieci prozdrowotnych nawyków dotyczących żywienia i higieny;
5) zapewnienie pomocy dziecku, które zachorowało w żłobku (wezwanie pogotowia, powiadomienie rodziców);
6) odnotowywanie istotnych informacji w karcie zdrowia dziecka (diety, opieka specjalistyczna);
7) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne i opiekę wychowawczą dzieci;
8) monitorowanie szczepień ochronnych;
9) kontakt z rodzicami/opiekunami w zakresie zdrowia i pielęgnacji dzieci;
10) prowadzenie rejestru ewentualnych wypadków dzieci w Żłobku, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
11) dbałość o prawidłowe wyposażenie apteczki w placówce;
12) przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż;
13) wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy.

III. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) wymiarze czasu pracy - 0,5 etatu; 
2) czas pracy: 20 godzin tygodniowo.

IV.  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
1)    list motywacyjny,
2)    życiorys – CV,
3)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
4)    oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
5)    oświadczenie, że kandydat posiada pełną władzę rodzicielską, 
6)    oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku,
7)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe lub inne przestępstwo umyślne,
8)    oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
9)    oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
10) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy (kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie w pracy z dziećmi, kopie zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencjach, inne – potwierdzające umiejętności i osiągniecia zawodowe,
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

V. Dane osobowe – klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Żłobek „Zielona Kraina” w Rogoźnie (64-610) przy ulicy          Za Jeziorem 40 A. Z administratorem można skontaktować się mailowo: zielonakraina@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rogozno.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI.  Inne informacje:
Nasz Żłobek jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Dokumenty należy złożyć do: 8 lutego 2023 r., w zamkniętej kopercie.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do żłobka 

Miejsce składania dokumentów:
Gminny Żłobku „Zielona Kraina” w Rogoźnie 
ul. Za Jeziorem 40 A 
64-610 Rogoźno 
z dopiskiem „oferta pracy – pielęgniarka”

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

W przypadku nie przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych powyżej, oferty będą odrzucane (na etapie weryfikacji formalnej). Wstępna selekcja kandydatów związana z weryfikacją spełnienia wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie analizy nadesłanych dokumentów. 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na BIP Rogoźno.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 785 009 656; 785 009 404.

Rogoźno, dnia  25 stycznia 2023 r.
ZK.2110.1.2023 

Oświadczenia i kwestionariusz - pliki do pobrania u dołu strony

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dyrektor Żłobka „Zielona Kraina” ogłasza nabór na wolne stanowisko  opiekun/ka w Gminnym Żłobku w Rogoźnie -  informacja o wynikach naboru na w/w stanowisko dostępna tutaj

 

Nazwa i adres jednostki: Gminny Żłobek „Zielona Kraina” w Rogoźnie, ul. Za Jeziorem 40A, 64-610 Rogoźno

I. Wymagania niezbędne:
Opiekunem w żłobku może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe na kierunku lub specjalności:
- pielęgniarki,
- położnej,
- opiekunki dziecięcej,
nauczyciela wychowania przedszkolnego,
- nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
- pedagoga społeczno-wychowawczego,
- pedagoga wczesnej edukacji,
- terapeuty pedagogicznego,

lub

2) ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:

- wczesne wspomaganie rozwoju,
- wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
- edukacja prorozwojowa,
- pedagogika małego dziecka,
- psychologia dziecięca,
- psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza,

3) odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
- wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności,

lub
 
średnie lub średnie branżowe oraz:
co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (Jeżeli osoba, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności),

lub

- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280- godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna,

4) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
5) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
6) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
7) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
8) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
9) posiada aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

 II. Wymagania dodatkowe:
1) bardzo dobry kontakt z dziećmi,
2) odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość,
3) znajomość wybranych metod pracy z dzieckiem w żłobku np: metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss, metoda malowania dziesięcioma palcami, metoda aktywności wg. M.& Ch. Knillów, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborn, bajkoterapia, zabawy paluszkowe, pedagogika zabawy,
4) umiejętność radzenia sobie ze stresem,
5) umiejętność pracy w zespole,
6) umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) wizualna ocena stanu zdrowia dzieci i stosowne postępowanie przy codziennym przyjmowaniu dzieci do żłobka,

2) opiekunka powinna gwarantować dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz zakres edukacji, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) opiekunka prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne,
uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dzieci.
4) prowadzenie dokumentacji związanej z pracą dydaktyczną i z działalnością opiekuńczo-wychowawczą konspekt zajęć, plany pracy|
5) wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci, zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju,
6) opiekunka tworzy i realizuje programy dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i poszanowania Jego praw i godności.
7) opiekunka tworzy i realizuje program adaptacji,
8) ubieranie, rozbieranie, wysadzanie, mycie dzieci udzielanie pomocy w tym zakresie i wychodzenie z dziećmi na spacery,
9) utrzymywanie w należytej czystości zabawek i innych pomocy oraz eliminowanie zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych,
10) przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych,
11) organizowanie wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu: spacer, zabawy w ogrodzie,
12) zaspakajanie potrzeb dzieci, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i aprobaty, aktywności poznawczej oraz potrzeby kontaktu społecznego,
13) wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, usamodzielnianie dzieci,
14) karmienie dzieci oraz uczenie samodzielności w trakcie spożywania posiłków,
15) podczas leżakowania dzieci: zapewnienie pieczy nad wypoczywającymi dziećmi, przygotowywanie się do zajęć, zapewnienie pomocy dydaktycznych, dekorowanie pomieszczeń żłobka,
16) utrzymywanie czystości i porządku w grupie obejmujące,
17) udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach,
18) ścisła współpraca z innymi opiekunami i psychologiem świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną,
19) współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjne.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) forma zatrudnienia: umowa o pracę,
2) wymiar czasu pracy - 1 etat;
3) czas pracy: 40 godzin tygodniowo,
4) miejsce pracy: Żłobek „Zielona Kraina” w Rogoźnie; ul. Za Jeziorem 40A, 64-610 Rogoźno,
5) termin zatrudnienia: 01 września 2022 r.

Oferujemy: odpowiedzialną dynamiczną pracę, dającą wiele satysfakcji, a także możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Szukamy osoby rzetelnej i twórczej, posiadającej umiejętności analitycznego myślenia i szybkiego uczenia się, z motywacją do działania.

 V.  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
1)       list motywacyjny,
2)       życiorys – CV,
3)       wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
4)       oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
5)       oświadczenie, że kandydat posiada pełną władzę rodzicielską,
6)       oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku,
7)       oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe lub inne przestępstwo umyślne,
8)       oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
9)       oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
10)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy (kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie w pracy z dziećmi, kopie zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencjach, inne – potwierdzające umiejętności i osiągniecia zawodowe,
11)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

VI. Dane osobowe – klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rogozno.pl .
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
3) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VII.  Inne informacje:
Nasz Żłobek jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty należy złożyć do: 23.08.2022 r., do godz. 13.00 w zamkniętej kopercie.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Rogoźnie
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno
z dopiskiem „oferta pracy – opiekun/opiekunka Żłobka

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

W przypadku nie przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych powyżej, oferty będą odrzucane (na etapie weryfikacji formalnej). Wstępna selekcja kandydatów związana z weryfikacją spełnienia wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie analizy nadesłanych dokumentów.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na BIP Rogoźno.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną odesłane po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 693 911 501; 693 911 563.

Rogoźno, dnia  10.08.2022 r.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


kolorowy tekst na kolorowym tle na górze i na dole grafiki i loga

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!