Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
słonecznie
20°C
Powróć do: Gospodarka odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami

      Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2023 r.

 1.             Wprowadzenie.

Podstawę prawną do sporządzenia niniejszej analizy stanowi ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2024 poz. 339 z późn. zm.). Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt.10 wymienionej ustawy, gminy zobowiązane zostały do dokonania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,  w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 9tb ww. ustawy analiza obejmuje:

1)      możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

2)      potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

3)      koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki
i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4)      liczbę mieszkańców;

5)      liczbę właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa
w art. 6 ust. 6-12;

6)      ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;

7)      ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

8)      uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;

9)      masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych odebranych i zebranych na terenie gminy.

 1. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogoźno.

W związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowany jest przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz bioodpadów oraz transport i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych w tym odpadów problemowych.

Firmą wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego, z którą podpisano umowę na lata 2022- 2023 w wyżej wymienionym przedmiocie był Zakład Usług Komunalnych
i Transportowych Henryk Siwiński, ul. Boguniewska 8, 64-610 Rogoźno.

Systemem zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Rogoźno zostały objęte nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe albo inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogoźno od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy naliczana jest na podstawie zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
i stawki opłaty określonej uchwałą nr LXII/603/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 09.03.2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, naliczana była od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

2.1.Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku szczegółowo określały akty prawne, w tym uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie:

 

1)       Uchwała nr LXII/603/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 09.03.2022 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

2)       Uchwała nr LVII/537/2021 Rady miejskiej w Rogoźnie z dnia 29.11.2021 r.
w sprawie zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe;

3)       Uchwała nr XXI/185/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27.11.2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

4)       Uchwała nr LXIII/652/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14.06.2022 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

5)       Uchwała nr LXXIV/753/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15.12.2022 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogoźno;

6)        Uchwała nr LXXIV/754/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15.12.2022 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

7)        Uchwała nr XXI/183/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27.11.2019 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

8)        Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

9)        Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;

10)   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

11)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

12)  Uchwała nr XXII/405/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019- 2025 wraz z planem inwestycyjnym.

 

2.2.System zbiórki odpadów komunalnych.

1) W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi bezpośrednio od właścicieli nieruchomości ( „u źródła” ) odbierane były następujące frakcje odpadów:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

- bioodpady;

- odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe oraz opakowania z metali;

- odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

- odpady opakowaniowe ze szkła.

2) Selektywne zbieranie odpadów komunalnych odbywało się w systemie workowo pojemnikowym:

- worek żółty – odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, wielomateriałowe oraz metali;

- worek zielony – odpady opakowaniowe ze szkła;

- worek niebieski – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

- pojemnik brązowy – bioodpady.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone były w zamykanych pojemnikach.

 

2.3.Odpady zbierane w PSZOK-u.

W ramach wywiązywania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie gminy powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Został on zlokalizowany w miejscowości Studzieniec. Mieszkańcy oraz właściciele działek rekreacyjnych samodzielnie dostarczają odpady do ww. punktu. PSZOK czynny jest w następujące dni tygodnia: poniedziałek w godz. 10-18 i w środę
w godz. 7-15.

W PSZOK-u przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

- szkło;

- papier i tektura;

- metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

- odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych;

- przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych;

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły
i strzykawki;

- zużyte baterie i akumulatory;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- meble i inne odpady wielkogabarytowe;

- zużyte opony;

- odpady budowlane i rozbiórkowe – zastrzeżeniem, że limit roczny wynosi do 200 kg na rok na gospodarstwo domowe.

 

 1. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Na ternie Gminy Rogoźno nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Frakcje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady trafiają do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. (MSOK) z siedzibą w Toniszewie nr 31, 62-104 Pawłowo Żońskie, który posiada status instalacji komunalnej (IK). Gmina Rogoźno jest jednym z udziałowców spółki.

Instalacja przetwarzania odpadów obejmuje:

- sortownię o wydajności 35 000 Mg rocznie;

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatera nr 2) o powierzchni
2,4 ha;

- kompostownię, czyli reaktory biostabilizujące i przekształcające frakcje organiczne w ilości 17 000 Mg rocznie.

 

 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Rozważane jest utworzenie dodatkowego PSZOK, który polepszy i usprawni system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogoźno, a także przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom recyklingu i odzysku innymi metodami, powodując tym samym zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania, a co za tym idzie ułatwi osiągnięcie określonych przepisami poziomów recyklingu.

Planowane są dalsze działania informacyjno-edukacyjne w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego segregowania odpadów komunalnych.

 

 1. Koszty poniesione, w związku z transportem, odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- obsługi administracyjnej tego systemu;

- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi.

 

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogoźno wynosi:

- dla nieruchomości zamieszkałych: 38,00 zł/osobę/miesiąc (5,00 zł/osobę/miesiąc – kwota zwolnienia z opłaty z tytułu kompostownia bioodpadów w przydomowym kompostowniku) płatne do 15 każdego miesiąca;

- dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 191,00 zł/rok – płatne do 15 września każdego roku.                 

      

l.p.

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2023 r.

1.

Naliczenie opłaty

7.063.146,41 zł

2.

Wpłaty ogółem

6.984.559,61 zł

3.

Zaległości narastająco

809.950,96 zł

4.

Ściągalność opłaty ogółem

98 %

5.

Ściągalność opłaty danego roku

98 %

4.

Umorzenie zaległej opłaty

10.573,19 zł

5.

Rozłożenie na raty zaległej opłaty

3.175,87 zł

6.

Liczba wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości

6

7.

Liczba wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty

1

8.

Liczba wysłanych upomnień

1411

9.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych

543

10.

Liczba podatników posiadających zaległość

1119

 

 1. Liczba mieszkańców

Według danych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, na dzień 31 grudnia 2023 r. zameldowanych było 17360 mieszkańców.

W złożonych do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujętych zostało 15564 osób.           

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku objęto 3561 nieruchomości zamieszkałych tj. o 195 nieruchomości więcej w stosunku do 2022 roku oraz 498 nieruchomości letniskowych.

Ustawa wprowadziła częściowe zwolnienie w przypadku, gdy właściciele nieruchomości będą kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ze zwolnienia skorzystało 787 właścicieli nieruchomości.

 

 1.  Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 (tj. właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy), w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o  których mowa w art. 6 ust. 6-12 (tj. zorganizować odbieranie odpadów komunalnych, wydać z urzędu decyzję)      

- nie stwierdzono wystąpienia ww. przypadków;

- 296 właścicieli nieruchomości posiadało zawarte umowy z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne.

 

 1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Rogoźno.

Gmina Rogoźno dysponuje jedynie ilością odebranych odpadów komunalnych, a nie wytworzonych. W związku z obowiązkiem składania sprawozdań przez podmioty odbierające i zbierające odpady komunalne należy przyjąć, że liczba wytworzonych odpadów komunalnych jest równa ilości odebranych odpadów komunalnych.

W 2023 roku na terenie Gminy Rogoźno wytworzono 12231,8200 Mg odpadów, w tym 6536,4890 Mg odebranych od mieszkańców i przedsiębiorców oraz zebranych na PSZOK i 5695,3310 Mg zebranych przez podmioty komercyjnie zbierające odpady komunalne – skupy złomu.

 

Rodzaj odpadu

Odpady w ramach systemu, odebrane od właścicieli nieruchomości, w tym PSZOK

 Mg

Odpady od przedsiębiorców (na podstawie złożonych sprawozdań) Mg

Suma

opakowania z tworzyw sztucznych

326,9000

11,1780

338,0780

leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,5600

0

0,5600

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

21,9500

0

21,9500

opakowania ze szkła

266,4200

43,5980

310,0180

odpady wielkogabarytowe

203,7000

0

203,7000

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

37,0500

0

37,0500

odpady budowlane i rozbiórkowe

95,2300

0

95,2300

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

3885,3000

487,8400

4373,1400

opakowania z papieru i tektury

108,5000

30,5860

139,0860

odpady ulegające biodegradacji

956,0200

16,5400

972,5600

zużyte opony

41,1200

0

41,1200

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

3,8600

0

3,8600

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

0,1370

0

0,1370

RAZEM

5946,7470

589,7420

6536,4890

 

 

 1. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odebranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości
  z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej.

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przekazanych do instalacji komunalnej: 4373,1400 Mg.

Ilość bioodpadów przekazanych do instalacji komunalnej: 972,5600 Mg.

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania, odpad o kodzie 19 05 99 inne niewymienione odpady, wyniosła 1506,8528 Mg.         

Z informacji przekazanych przez Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych
Sp. z o.o. wynika, że procentowy wskaźnik wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych dla odpadu o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady- wynosi 34,457 % w stosunku do łącznej masy odpadów komunalnych przekazanych przez gminę.

 

 1. Uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Gmina Rogoźno osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych na poziomie 29,99 %.

Poziom składowania odpadów komunalnych 31,40 %.

 

 1. Masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

Masa odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania: 3,86 Mg.

Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odebranych i zebranych odpadów komunalnych 0,06 %.   

 

 1. Podsumowanie

Opracowana analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogoźno za 2023 r. prowadzi do następujących wniosków:

- objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przyczyniło się do uszczelnienia systemu i właściwego nadzoru nad gospodarką odpadami,

-   wykonawca usługi, z którym podpisano umowę na odbiór odpadów komunalnych, wywiązuje się z zawartej umowy,

- należy dążyć do ograniczenia ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów,
w szczególności niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz zwiększa szanse na osiągnięcie uzyskania prawem wymaganych poziomów w kolejnych latach,  

- celem osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych należy zwiększyć świadomość mieszkańców oraz podnieść poziom ilości odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny,

- dzięki wprowadzeniu aplikacji „Kiedyodpady” mieszkańcy mają łatwy dostęp do bieżących informacji dotyczących gospodarki odpadami (m. in. harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, informacji jak prawidłowo segregować odpady oraz gdzie je wrzucać, itp.)

- należy prowadzić działania edukacyjne oraz prowadzić windykację wobec osób uchylających się od regulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2022 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 2519 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy sporządzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmującej:

- możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych,

- kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- liczby mieszkańców,

- liczby właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o  których mowa w art. 6 ust. 6-12,

- ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

- ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,

- masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych odebranych i zebranych na terenie gminy.

 

1.Ocena możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach odzysku (głównie instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (składowanie odpadów na składowisku).

Gmina Rogoźno, w 2022 r. dostarczała niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie gm. Wągrowiec. Na składowisku tym znajduje się kompostownia pryzmowa o zdolności przerobowej 3 500 Mg/rok, oraz instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady zostały poddane kompostowaniu na MSOK Sp. z o.o.

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych.

Rozważane jest utworzenie dodatkowego PSZOK, który polepszy i usprawni system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogoźno, a także przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom recyklingu i odzysku innymi metodami, powodując tym samym zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania, a co za tym idzie ułatwi osiągnięcie określonych przepisami poziomów recyklingu.

 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

p.

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2022 r.

1.

Naliczenie opłaty

6.851.091,40 zł

2.

Wpłaty ogółem

6.755.905,60 zł

3.

Zaległości narastająco

731 341,33 zł

4.

Ściągalność opłaty ogółem

98 %

5.

Ściągalność opłaty danego roku

95 %

4.

Umorzenie zaległej opłaty

7.421,60 zł

5.

Rozłożenie na raty zaległej opłaty

1.710,95 zł

6.

Liczba wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości

7

7.

Liczba wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty

1

8.

Liczba wysłanych upomnień

1460

9.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych

557

10.

Liczba podatników posiadających zaległość

1156

 

4. Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

 

a

Liczba mieszkańców wg meldunku

 

17678

 

 

b

 

Liczba mieszkańców na podstawie złożonej deklaracji

15687

 

5. Liczba właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o  których mowa w art. 6 ust. 6-12.

- nie stwierdzono nie zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych

- 250 właścicieli nieruchomości zawarło umowy z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

 

6. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

W 2022 roku na terenie Gminy Rogoźno wytworzono 6761,5024 Mg odpadów, w tym 6704,2360 Mg odebranych zgodnie z harmonogramem, 29,3000 Mg zebranych na PSZOK i 27,9664 Mg zebranych przez podmioty komercyjnie zbierające odpady komunalne – skupy złomu.

 

7. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno - biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

W 2022 r. z terenu Gminy Rogoźno odebrano łączne wielkości odpadów wg kategorii:

 

 

odpady w ramach systemu Mg

Odpady od przedsiębiorców Mg

Suma

opakowania z tworzyw sztucznych

307,5000

6,0200

313,5200

leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,4300

0

0,4300

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

23,9550

0

23,9550

opakowania ze szkła

304,1000

38,8440

342,9440

odpady wielkogabarytowe

162,0400

0

162,0400

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

60,1850

0

60,1850

zmieszane odpady opakowaniowe

0

0,2200

0,2200

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

4045,4000

407,5400

4452,9400

opakowania z papieru i tektury

117,8200

16,4800

134,3000

odpady ulegające biodegradacji

1176,9000

16,2950

1193,1950

zużyte opony

49,1800

0

49,1800

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

0,5000

0

0,5000

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

0,1270

0

0,1270

RAZEM

6248,1370

485,3990

6733,5360

 

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania wyniosła 1669,5408 Mg. 

Gmina Rogoźno osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych na poziomie 61,19 %.

Poziom składowania odpadów komunalnych 31,02 %.

Masa odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania : 0,5000 Mg.

Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odebranych i zebranych odpadów komunalnych 0,00 %.     

 

8. Informacja dot. kontrolowania deklaracji składanych przez mieszkańców, dotyczących ilości osób w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z art. 9 u ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: do kontroli przestrzegania przepisów w/w Ustawy stosuje się art. 379 i 380 Ustawy Prawo  ochrony środowiska. Zgodnie z nimi Burmistrz może upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników mu podległych lub funkcjonariuszy straży gminnych. Jest to jedyna forma kontroli wskazana przez ustawodawcę. W tut. Urzędzie kontrole składanych deklaracji odbywają się również na podstawie informacji z Ewidencji Ludności oraz innych baz danych będących w dyspozycji organu. Informacje te dotyczą weryfikacji liczby osób zameldowanych.

 

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2021 r.

1.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy sporządzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmującej:

- możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych,

- kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- liczby mieszkańców,

- liczby właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o  których mowa w art. 6 ust. 6-12,

- ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

- ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,

- masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

2.

Ocena możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach odzysku (głównie instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (składowanie odpadów na składowisku).

Gmina Rogoźno, w 2021 r. dostarczała niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie gm. Wągrowiec. Na składowisku tym znajduje się kompostownia pryzmowa o zdolności przerobowej 3 500 Mg/rok, instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o rocznej zdolności przerobowe części mechanicznej 35 000 Mg/rok a w Selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady zostały poddane kompostowaniu na Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie.

3.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych.

 Rozważane jest utworzenie dodatkowego PSZOK, który polepszy i usprawni system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogoźno, a także przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom recyklingu i odzysku innymi metodami, powodując tym samym zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania, a co za tym idzie ułatwi osiągnięcie określonych przepisami poziomów recyklingu.

4.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziela na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

p.

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2021 r.

1.

Naliczenie opłaty

5.830.632,40 zł

2.

Wpłaty ogółem

5.746.938,63 zł

3.

Zaległości narastająco

629.488,90 zł

4.

Ściągalność opłaty ogółem

98,57 %

5.

Ściągalność opłaty danego roku

95,06 %

4.

Umorzenie zaległej opłaty

1.264,60  zł

5.

Rozłożenie na raty zaległej opłaty

3.507,60 zł

6.

Liczba wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości

2

7.

Liczba wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty

3

8.

Liczba wysłanych upomnień

1596

9.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych

528

10.

Liczba podatników posiadających zaległość

1022

 

5.

Liczba mieszkańców.

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

 

 

Liczba mieszkańców wg meldunku

 

Liczba mieszkańców na podstawie złożonej deklaracji

17716

15593

 

6.

Liczba właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o  których mowa w art. 6 ust. 6-12.

- nie stwierdzono nie zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych

- 248 właścicieli nieruchomości zawarło umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

7.

Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

W 2021 roku na terenie Gminy Rogoźno wytworzono 7672,0234 Mg odpadów, w tym 7521,2790 Mg odebranych zgodnie z harmonogramem, 120,6490 Mg zebranych na PSZOK i 30,0954 Mg zebranych przez podmioty komercyjnie zbierające odpady komunalne – skupy złomu.

8.

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno - biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

W 2021 r. z terenu Gminy Rogoźno odebrano łączne wielkości odpadów wg kategorii:

- 4760,1600 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- 1181,2000 Mg bioodpadów,

- 364,8000 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,

- 520,4000 Mg opakowań ze szkła,

- 194,6740 Mg opakowań z papieru

- 288,9400 Mg odpadów wielkogabarytowych.

 

odpady w ramach systemu Mg

odpady od przedsiębiorców Mg

urządzenia zawierające freony

15,2700

0

opakowania z tworzyw sztucznych

354,8000

10,0000

leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,3750

0

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

21,0600

0

opakowania ze szkła

500,2800

20,1200

odpady wielkogabarytowe

288,9400

0

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

29,6200

0

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

4450,4000

309,7600

opakowania z papieru i tektury

183,2200

11,4540

odpady ulegające biodegradacji

1168,9400

12,2600

zużyte opony

56,6800

0

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

54,9200

0

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

0

0,4200

zmieszane odpady z budowy

36,1200

94,2200

gruz ceglany

0

2,8000

inne odpady nieulegające biodegradacji

0

18,5200

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

1,7490

0

opakowania z metali

0

28,3454

metale

0

1,7500

RAZEM

7162,3740

509,6494

 

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania wyniosła 1160,7650 Mg. 

9.

Informacja dot. kontrolowania deklaracji składanych przez mieszkańców,  dotyczących ilości osób w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z art. 9 u ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: do kontroli przestrzegania przepisów w/w Ustawy stosuje się art. 379 i 380 Ustawy Prawo  ochrony środowiska. Zgodnie z nimi Burmistrz może upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników mu podległych lub funkcjonariuszy straży gminnych. Jest to jedyna forma kontroli wskazana przez ustawodawcę. W tut. Urzędzie kontrole składanych deklaracji odbywają się również na podstawie informacji z Ewidencji Ludności oraz innych baz danych będących w dyspozycji organu. Informacje te dotyczą weryfikacji osób zameldowanych.


Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2020 r.

 

1. Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020 poz. 1439 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy sporządzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmującej:

- możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych,

- kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- liczby mieszkańców,

- liczby właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o  których mowa w art. 6 ust. 6-12,

- ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

- ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

2. Ocena możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach odzysku (głównie instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (składowanie odpadów na składowisku).

Gmina Rogoźno, w 2020 r. dostarczała niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie gm. Wągrowiec. Na składowisku tym znajduje się kompostownia pryzmowa o zdolności przerobowej 3 500 Mg/rok, instalacja mechaniczno-biologicznego niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o rocznej zdolności przerobowe części mechanicznej 35 000 Mg/rok a w Selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady trafiły na kompostownie na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie.

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych.

 Rozważane jest utworzenie dodatkowego PSZOK, który polepszy i usprawni system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogoźno, a także przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom recyklingu i odzysku innymi metodami, powodując tym samym zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania, a co za tym idzie ułatwi osiągnięcie określonych przepisami poziomów recyklingu.

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziela na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

p.

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2020 r.

1.

Naliczenie opłaty

5 176 990,00 zł

2.

Wpłaty ogółem

4 866 146,42 zł

3.

Zaległości narastająco

523 188,93 zł

4.

Ściągalność opłaty ogółem

93,99 %

5.

Ściągalność opłaty danego roku

90,26 %

4.

Umorzenie zaległej opłaty

1 189,00 zł

5.

Rozłożenie na raty zaległej opłaty

7 976,90 zł

6.

Liczba wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości

3

7.

Liczba wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty

4

8.

Liczba wysłanych upomnień

1505

9.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych

463

10.

Liczba podatników posiadających zaległość

1042

 

5. Liczba mieszkańców.

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

 

 

Liczba mieszkańców wg meldunku

 

Liczba mieszkańców na podstawie złożonej deklaracji

17807

15630

 

6. Liczba właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o  których mowa w art. 6 ust. 6-12.

244 właścicieli nieruchomości zawarła umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

7. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

W 2020 roku na terenie Gminy Rogoźno wytworzono 6970,6892 Mg odpadów, w tym 6889,0770 Mg odebranych od mieszkańców, 54,9200 Mg zebranych na PSZOK i 26,6922 Mg zebranych przez podmioty komercyjnie zbierające odpady komunalne – skupy złomu.

8. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno - biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

W 2020 r. z terenu Gminy Rogoźno odebrano 4372,7800 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 1052,5600 Mg bioodpadów, 395,4920 Mg opakowań z tworzyw sztucznych, 389,1760 Mg opakowań ze szkła, 158,9490 Mg opakowań z papieru oraz 273,5400 Mg odpadów wielkogabarytowych.

 

odpady w ramach systemu Mg

odpady od przedsiębiorców Mg

urządzenia zawierające freony

20,7660

0

opakowania z tworzyw sztucznych

379,92

15,572

leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,23

0

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

9,445

0

opakowania ze szkła

361,36

27,816

odpady wielkogabarytowe

273,54

0

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

35,779

0

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

4189,42

183,36

opakowania z papieru i tektury

135,68

23,269

odpady ulegające biodegradacji

1037,64

14,92

zużyte opony

55,32

0

zmieszane odpady z betonu

0

2,16

inne odpady nieulegające biodegradacji

0

122,88

RAZEM

6499,1

389,977

 

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania wyniosła 1444,1106 Mg. 

9. Informacja dot. kontrolowania deklaracji składanych przez mieszkańców, a dotyczących ilości osób w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z art. 9 u ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: do kontroli przestrzegania przepisów w/w Ustawy stosuje się art. 379 i 380 Ustawy Prawo  ochrony środowiska. Zgodnie z nimi Burmistrz może upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników mu podległych lub funkcjonariuszy straży gminnych. Jest to jedyna forma kontroli wskazana przez ustawodawcę. W tut. Urzędzie kontrole składanych deklaracji odbywają się również na podstawie informacji z Ewidencji Ludności. Informacje te dotyczą weryfikacji osób zameldowanych.


  

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2019 r.

 

1. Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy sporządzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmującej:

- możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych,

- kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- liczby mieszkańców,

- liczby właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o  których mowa w art. 6 ust. 6-12,

- ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

- ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

2. Ocena możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach odzysku (głównie instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (składowanie odpadów na składowisku).

Gmina Rogoźno, zgodnie z WPGO wchodziła w skład Regionu I Gospodarki Odpadami Komunalnymi (do 31 grudnia 2019 r.), dla którego wyznaczono następujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych:

- instalacja do odzysku bioodpadów zebranych selektywnie (biokompostownia), Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie gm. Wągrowiec, jest to kompostownia pryzmowa o zdolności przerobowej 3 500 Mg/rok;

- instalacja MBP – mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie gm. Wągrowiec, zdolności przerobowe roczne części mechanicznej to 35 000 Mg/rok a w części biologicznej 17 500 Mg/rok;

- instalacją zastępczą, w przypadku gdy znajdująca się w Regionie I instalacja ulegnie awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, są:

 • Kompostownia GWDA Sp. z o.o. ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła;
 • Kompostownia selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie;
 • Kompostownia odpadów w Zofiowie Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Browarna 6, 64-700 Czarnków;
 • Obiekt Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy) – kompostownia Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów;

- instalacja do termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych - Instalacja termicznego Przekształcania Odpadów Recykling Park Sp. z o.o. Kamionka 21, 64-800 Chodzież – instalacja planowana;

- aktualnie Gmina dostarcza odpady do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie na mocy zawartej umowy, Gmina jest udziałowcem/ współwłaścicielem spółki. 

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych.

 Rozważane jest utworzenie dodatkowego PSZOK, który polepszy i usprawni system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogoźno, a także przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom recyklingu i odzysku innymi metodami, powodując tym samym zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania, a co za tym idzie ułatwi osiągnięcie określonych przepisami poziomów recyklingu.

Zgodnie z WPGO Gmina Rogoźno wchodziła w skład Regionu I, dla którego wyznaczono ZZO Nowe Toniszewo – Kopaszyn jako instalację MBP – mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalację do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów. Pod koniec roku 2019 wstrzymano odbiór komunalnych odpadów zmieszanych w związku z powyższym zasadne byłoby zwiększenie przepustowości instalacji. Związane jest to również ze zwiększoną ilości odbieranych odpadów komunalnych.

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziela na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

p.

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2019 r.

1.

Naliczenie opłaty

 

3 461 225,00 zł

2.

Wpłaty ogółem

 

3 326 268,11 zł

3.

Zaległości narastająco

 

452 207, 32 zł

4.

Ściągalność opłaty ogółem

 

96,10 %

5.

Ściągalność opłaty danego roku

 

95,96 %

4.

Umorzenie zaległej opłaty

 

594,00 zł

5.

Rozłożenie na raty zaległej opłaty

 

5272,60 zł

6.

Liczba wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości

 

2

7.

Liczba wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty

 

2

8.

Liczba wysłanych upomnień

 961

9.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych

 233

   

5. Liczba mieszkańców.

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

 

 

Liczba mieszkańców wg meldunku

 

Liczba mieszkańców na podstawie złożonej deklaracji

Liczba mieszkańców deklarujących zbiórkę selektywną

 

Liczba mieszkańców deklarująca zbiórkę    w sposób nieselektywny

 

17 826

15 609

14 694

915

 

6. Liczba właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o  których mowa w art. 6 ust. 6-12.

Brak danych.

7. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

W 2019 roku na terenie Gminy Rogoźno wytworzono 7277,9260 Mg odpadów.

8. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

W 2019 r. z terenu Gminy Rogoźno odebrano 4976,7400 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 692,8600 Mg bioodpadów, 106,8800 Mg opakowań z tworzyw sztucznych, 271,4200 opakowań ze szkła, 45,9600 Mg opakowań z papieru oraz 291,2400 Mg odpadów wielkogabarytowych. Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania wyniosła 2170,2790 Mg. 

Informacja dot. kontrolowania deklaracji składanych przez mieszkańców, a dotyczących ilości osób w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z art. 9 u ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: do kontroli przestrzegania przepisów w/w Ustawy stosuje się art. 379 i 380 Ustawy Prawo  ochrony środowiska. Zgodnie z nimi Burmistrz może upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników mu podległych lub funkcjonariuszy straży gminnych. Jest to jedyna forma kontroli wskazana przez ustawodawcę. W tut. Urzędzie kontrole składanych deklaracji odbywają się również na podstawie informacji z Ewidencji Ludności. Informacje te dotyczą weryfikacji osób zameldowanych.

 

 


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA TERENIE GMINY ROGOŹNO ZA LATA :  2013, 2014, 2015, 2016,  2017 i 2018

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.