Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 05 marca 2024
Imieniny: Adrian, Fryderyk, Oliwia
pochmurno
4°C
Powróć do: Gospodarka odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2022 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 2519 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy sporządzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmującej:

- możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych,

- kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- liczby mieszkańców,

- liczby właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o  których mowa w art. 6 ust. 6-12,

- ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

- ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,

- masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych odebranych i zebranych na terenie gminy.

 

1.Ocena możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach odzysku (głównie instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (składowanie odpadów na składowisku).

Gmina Rogoźno, w 2022 r. dostarczała niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie gm. Wągrowiec. Na składowisku tym znajduje się kompostownia pryzmowa o zdolności przerobowej 3 500 Mg/rok, oraz instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady zostały poddane kompostowaniu na MSOK Sp. z o.o.

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych.

Rozważane jest utworzenie dodatkowego PSZOK, który polepszy i usprawni system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogoźno, a także przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom recyklingu i odzysku innymi metodami, powodując tym samym zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania, a co za tym idzie ułatwi osiągnięcie określonych przepisami poziomów recyklingu.

 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

p.

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2022 r.

1.

Naliczenie opłaty

6.851.091,40 zł

2.

Wpłaty ogółem

6.755.905,60 zł

3.

Zaległości narastająco

731 341,33 zł

4.

Ściągalność opłaty ogółem

98 %

5.

Ściągalność opłaty danego roku

95 %

4.

Umorzenie zaległej opłaty

7.421,60 zł

5.

Rozłożenie na raty zaległej opłaty

1.710,95 zł

6.

Liczba wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości

7

7.

Liczba wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty

1

8.

Liczba wysłanych upomnień

1460

9.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych

557

10.

Liczba podatników posiadających zaległość

1156

 

4. Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

 

a

Liczba mieszkańców wg meldunku

 

17678

 

 

b

 

Liczba mieszkańców na podstawie złożonej deklaracji

15687

 

5. Liczba właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o  których mowa w art. 6 ust. 6-12.

- nie stwierdzono nie zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych

- 250 właścicieli nieruchomości zawarło umowy z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

 

6. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

W 2022 roku na terenie Gminy Rogoźno wytworzono 6761,5024 Mg odpadów, w tym 6704,2360 Mg odebranych zgodnie z harmonogramem, 29,3000 Mg zebranych na PSZOK i 27,9664 Mg zebranych przez podmioty komercyjnie zbierające odpady komunalne – skupy złomu.

 

7. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno - biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

W 2022 r. z terenu Gminy Rogoźno odebrano łączne wielkości odpadów wg kategorii:

 

 

odpady w ramach systemu Mg

Odpady od przedsiębiorców Mg

Suma

opakowania z tworzyw sztucznych

307,5000

6,0200

313,5200

leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,4300

0

0,4300

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

23,9550

0

23,9550

opakowania ze szkła

304,1000

38,8440

342,9440

odpady wielkogabarytowe

162,0400

0

162,0400

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

60,1850

0

60,1850

zmieszane odpady opakowaniowe

0

0,2200

0,2200

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

4045,4000

407,5400

4452,9400

opakowania z papieru i tektury

117,8200

16,4800

134,3000

odpady ulegające biodegradacji

1176,9000

16,2950

1193,1950

zużyte opony

49,1800

0

49,1800

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

0,5000

0

0,5000

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

0,1270

0

0,1270

RAZEM

6248,1370

485,3990

6733,5360

 

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania wyniosła 1669,5408 Mg. 

Gmina Rogoźno osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych na poziomie 61,19 %.

Poziom składowania odpadów komunalnych 31,02 %.

Masa odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania : 0,5000 Mg.

Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odebranych i zebranych odpadów komunalnych 0,00 %.     

 

8. Informacja dot. kontrolowania deklaracji składanych przez mieszkańców, dotyczących ilości osób w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z art. 9 u ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: do kontroli przestrzegania przepisów w/w Ustawy stosuje się art. 379 i 380 Ustawy Prawo  ochrony środowiska. Zgodnie z nimi Burmistrz może upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników mu podległych lub funkcjonariuszy straży gminnych. Jest to jedyna forma kontroli wskazana przez ustawodawcę. W tut. Urzędzie kontrole składanych deklaracji odbywają się również na podstawie informacji z Ewidencji Ludności oraz innych baz danych będących w dyspozycji organu. Informacje te dotyczą weryfikacji liczby osób zameldowanych.

 

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2021 r.

1.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy sporządzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmującej:

- możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych,

- kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- liczby mieszkańców,

- liczby właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o  których mowa w art. 6 ust. 6-12,

- ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

- ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,

- masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

2.

Ocena możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach odzysku (głównie instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (składowanie odpadów na składowisku).

Gmina Rogoźno, w 2021 r. dostarczała niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie gm. Wągrowiec. Na składowisku tym znajduje się kompostownia pryzmowa o zdolności przerobowej 3 500 Mg/rok, instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o rocznej zdolności przerobowe części mechanicznej 35 000 Mg/rok a w Selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady zostały poddane kompostowaniu na Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie.

3.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych.

 Rozważane jest utworzenie dodatkowego PSZOK, który polepszy i usprawni system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogoźno, a także przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom recyklingu i odzysku innymi metodami, powodując tym samym zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania, a co za tym idzie ułatwi osiągnięcie określonych przepisami poziomów recyklingu.

4.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziela na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

p.

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2021 r.

1.

Naliczenie opłaty

5.830.632,40 zł

2.

Wpłaty ogółem

5.746.938,63 zł

3.

Zaległości narastająco

629.488,90 zł

4.

Ściągalność opłaty ogółem

98,57 %

5.

Ściągalność opłaty danego roku

95,06 %

4.

Umorzenie zaległej opłaty

1.264,60  zł

5.

Rozłożenie na raty zaległej opłaty

3.507,60 zł

6.

Liczba wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości

2

7.

Liczba wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty

3

8.

Liczba wysłanych upomnień

1596

9.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych

528

10.

Liczba podatników posiadających zaległość

1022

 

5.

Liczba mieszkańców.

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

 

 

Liczba mieszkańców wg meldunku

 

Liczba mieszkańców na podstawie złożonej deklaracji

17716

15593

 

6.

Liczba właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o  których mowa w art. 6 ust. 6-12.

- nie stwierdzono nie zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych

- 248 właścicieli nieruchomości zawarło umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

7.

Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

W 2021 roku na terenie Gminy Rogoźno wytworzono 7672,0234 Mg odpadów, w tym 7521,2790 Mg odebranych zgodnie z harmonogramem, 120,6490 Mg zebranych na PSZOK i 30,0954 Mg zebranych przez podmioty komercyjnie zbierające odpady komunalne – skupy złomu.

8.

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno - biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

W 2021 r. z terenu Gminy Rogoźno odebrano łączne wielkości odpadów wg kategorii:

- 4760,1600 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- 1181,2000 Mg bioodpadów,

- 364,8000 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,

- 520,4000 Mg opakowań ze szkła,

- 194,6740 Mg opakowań z papieru

- 288,9400 Mg odpadów wielkogabarytowych.

 

odpady w ramach systemu Mg

odpady od przedsiębiorców Mg

urządzenia zawierające freony

15,2700

0

opakowania z tworzyw sztucznych

354,8000

10,0000

leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,3750

0

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

21,0600

0

opakowania ze szkła

500,2800

20,1200

odpady wielkogabarytowe

288,9400

0

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

29,6200

0

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

4450,4000

309,7600

opakowania z papieru i tektury

183,2200

11,4540

odpady ulegające biodegradacji

1168,9400

12,2600

zużyte opony

56,6800

0

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

54,9200

0

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

0

0,4200

zmieszane odpady z budowy

36,1200

94,2200

gruz ceglany

0

2,8000

inne odpady nieulegające biodegradacji

0

18,5200

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

1,7490

0

opakowania z metali

0

28,3454

metale

0

1,7500

RAZEM

7162,3740

509,6494

 

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania wyniosła 1160,7650 Mg. 

9.

Informacja dot. kontrolowania deklaracji składanych przez mieszkańców,  dotyczących ilości osób w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z art. 9 u ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: do kontroli przestrzegania przepisów w/w Ustawy stosuje się art. 379 i 380 Ustawy Prawo  ochrony środowiska. Zgodnie z nimi Burmistrz może upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników mu podległych lub funkcjonariuszy straży gminnych. Jest to jedyna forma kontroli wskazana przez ustawodawcę. W tut. Urzędzie kontrole składanych deklaracji odbywają się również na podstawie informacji z Ewidencji Ludności oraz innych baz danych będących w dyspozycji organu. Informacje te dotyczą weryfikacji osób zameldowanych.


Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2020 r.

 

1. Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020 poz. 1439 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy sporządzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmującej:

- możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych,

- kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- liczby mieszkańców,

- liczby właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o  których mowa w art. 6 ust. 6-12,

- ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

- ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

2. Ocena możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach odzysku (głównie instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (składowanie odpadów na składowisku).

Gmina Rogoźno, w 2020 r. dostarczała niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie gm. Wągrowiec. Na składowisku tym znajduje się kompostownia pryzmowa o zdolności przerobowej 3 500 Mg/rok, instalacja mechaniczno-biologicznego niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o rocznej zdolności przerobowe części mechanicznej 35 000 Mg/rok a w Selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady trafiły na kompostownie na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie.

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych.

 Rozważane jest utworzenie dodatkowego PSZOK, który polepszy i usprawni system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogoźno, a także przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom recyklingu i odzysku innymi metodami, powodując tym samym zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania, a co za tym idzie ułatwi osiągnięcie określonych przepisami poziomów recyklingu.

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziela na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

p.

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2020 r.

1.

Naliczenie opłaty

5 176 990,00 zł

2.

Wpłaty ogółem

4 866 146,42 zł

3.

Zaległości narastająco

523 188,93 zł

4.

Ściągalność opłaty ogółem

93,99 %

5.

Ściągalność opłaty danego roku

90,26 %

4.

Umorzenie zaległej opłaty

1 189,00 zł

5.

Rozłożenie na raty zaległej opłaty

7 976,90 zł

6.

Liczba wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości

3

7.

Liczba wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty

4

8.

Liczba wysłanych upomnień

1505

9.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych

463

10.

Liczba podatników posiadających zaległość

1042

 

5. Liczba mieszkańców.

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

 

 

Liczba mieszkańców wg meldunku

 

Liczba mieszkańców na podstawie złożonej deklaracji

17807

15630

 

6. Liczba właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o  których mowa w art. 6 ust. 6-12.

244 właścicieli nieruchomości zawarła umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

7. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

W 2020 roku na terenie Gminy Rogoźno wytworzono 6970,6892 Mg odpadów, w tym 6889,0770 Mg odebranych od mieszkańców, 54,9200 Mg zebranych na PSZOK i 26,6922 Mg zebranych przez podmioty komercyjnie zbierające odpady komunalne – skupy złomu.

8. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno - biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

W 2020 r. z terenu Gminy Rogoźno odebrano 4372,7800 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 1052,5600 Mg bioodpadów, 395,4920 Mg opakowań z tworzyw sztucznych, 389,1760 Mg opakowań ze szkła, 158,9490 Mg opakowań z papieru oraz 273,5400 Mg odpadów wielkogabarytowych.

 

odpady w ramach systemu Mg

odpady od przedsiębiorców Mg

urządzenia zawierające freony

20,7660

0

opakowania z tworzyw sztucznych

379,92

15,572

leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,23

0

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

9,445

0

opakowania ze szkła

361,36

27,816

odpady wielkogabarytowe

273,54

0

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

35,779

0

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

4189,42

183,36

opakowania z papieru i tektury

135,68

23,269

odpady ulegające biodegradacji

1037,64

14,92

zużyte opony

55,32

0

zmieszane odpady z betonu

0

2,16

inne odpady nieulegające biodegradacji

0

122,88

RAZEM

6499,1

389,977

 

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania wyniosła 1444,1106 Mg. 

9. Informacja dot. kontrolowania deklaracji składanych przez mieszkańców, a dotyczących ilości osób w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z art. 9 u ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: do kontroli przestrzegania przepisów w/w Ustawy stosuje się art. 379 i 380 Ustawy Prawo  ochrony środowiska. Zgodnie z nimi Burmistrz może upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników mu podległych lub funkcjonariuszy straży gminnych. Jest to jedyna forma kontroli wskazana przez ustawodawcę. W tut. Urzędzie kontrole składanych deklaracji odbywają się również na podstawie informacji z Ewidencji Ludności. Informacje te dotyczą weryfikacji osób zameldowanych.


  

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2019 r.

 

1. Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy sporządzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmującej:

- możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych,

- kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- liczby mieszkańców,

- liczby właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o  których mowa w art. 6 ust. 6-12,

- ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

- ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

2. Ocena możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach odzysku (głównie instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (składowanie odpadów na składowisku).

Gmina Rogoźno, zgodnie z WPGO wchodziła w skład Regionu I Gospodarki Odpadami Komunalnymi (do 31 grudnia 2019 r.), dla którego wyznaczono następujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych:

- instalacja do odzysku bioodpadów zebranych selektywnie (biokompostownia), Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie gm. Wągrowiec, jest to kompostownia pryzmowa o zdolności przerobowej 3 500 Mg/rok;

- instalacja MBP – mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie gm. Wągrowiec, zdolności przerobowe roczne części mechanicznej to 35 000 Mg/rok a w części biologicznej 17 500 Mg/rok;

- instalacją zastępczą, w przypadku gdy znajdująca się w Regionie I instalacja ulegnie awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, są:

  • Kompostownia GWDA Sp. z o.o. ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła;
  • Kompostownia selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie;
  • Kompostownia odpadów w Zofiowie Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Browarna 6, 64-700 Czarnków;
  • Obiekt Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy) – kompostownia Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów;

- instalacja do termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych - Instalacja termicznego Przekształcania Odpadów Recykling Park Sp. z o.o. Kamionka 21, 64-800 Chodzież – instalacja planowana;

- aktualnie Gmina dostarcza odpady do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie na mocy zawartej umowy, Gmina jest udziałowcem/ współwłaścicielem spółki. 

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych.

 Rozważane jest utworzenie dodatkowego PSZOK, który polepszy i usprawni system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogoźno, a także przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom recyklingu i odzysku innymi metodami, powodując tym samym zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania, a co za tym idzie ułatwi osiągnięcie określonych przepisami poziomów recyklingu.

Zgodnie z WPGO Gmina Rogoźno wchodziła w skład Regionu I, dla którego wyznaczono ZZO Nowe Toniszewo – Kopaszyn jako instalację MBP – mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalację do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów. Pod koniec roku 2019 wstrzymano odbiór komunalnych odpadów zmieszanych w związku z powyższym zasadne byłoby zwiększenie przepustowości instalacji. Związane jest to również ze zwiększoną ilości odbieranych odpadów komunalnych.

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziela na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

p.

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2019 r.

1.

Naliczenie opłaty

 

3 461 225,00 zł

2.

Wpłaty ogółem

 

3 326 268,11 zł

3.

Zaległości narastająco

 

452 207, 32 zł

4.

Ściągalność opłaty ogółem

 

96,10 %

5.

Ściągalność opłaty danego roku

 

95,96 %

4.

Umorzenie zaległej opłaty

 

594,00 zł

5.

Rozłożenie na raty zaległej opłaty

 

5272,60 zł

6.

Liczba wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości

 

2

7.

Liczba wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty

 

2

8.

Liczba wysłanych upomnień

 961

9.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych

 233

   

5. Liczba mieszkańców.

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

 

 

Liczba mieszkańców wg meldunku

 

Liczba mieszkańców na podstawie złożonej deklaracji

Liczba mieszkańców deklarujących zbiórkę selektywną

 

Liczba mieszkańców deklarująca zbiórkę    w sposób nieselektywny

 

17 826

15 609

14 694

915

 

6. Liczba właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o  których mowa w art. 6 ust. 6-12.

Brak danych.

7. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

W 2019 roku na terenie Gminy Rogoźno wytworzono 7277,9260 Mg odpadów.

8. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

W 2019 r. z terenu Gminy Rogoźno odebrano 4976,7400 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 692,8600 Mg bioodpadów, 106,8800 Mg opakowań z tworzyw sztucznych, 271,4200 opakowań ze szkła, 45,9600 Mg opakowań z papieru oraz 291,2400 Mg odpadów wielkogabarytowych. Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania wyniosła 2170,2790 Mg. 

Informacja dot. kontrolowania deklaracji składanych przez mieszkańców, a dotyczących ilości osób w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z art. 9 u ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: do kontroli przestrzegania przepisów w/w Ustawy stosuje się art. 379 i 380 Ustawy Prawo  ochrony środowiska. Zgodnie z nimi Burmistrz może upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników mu podległych lub funkcjonariuszy straży gminnych. Jest to jedyna forma kontroli wskazana przez ustawodawcę. W tut. Urzędzie kontrole składanych deklaracji odbywają się również na podstawie informacji z Ewidencji Ludności. Informacje te dotyczą weryfikacji osób zameldowanych.

 

 


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA TERENIE GMINY ROGOŹNO ZA LATA :  2013, 2014, 2015, 2016,  2017 i 2018

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.