Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 05 marca 2024
Imieniny: Adrian, Fryderyk, Oliwia
pochmurno
4°C

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych

Ocena 0/5

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

na podstawie art. 25 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

Zadanie 1

Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno schronienia, posiłku i niezbędnej odzieży, jeżeli są tego pozbawione

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

166 440 zł

w roku 2022 i 2023:

348 766 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 powierzenie 

termin realizacji zadania

01.01.2024– 30.06.2024

warunki realizacji zadania

1) zadanie będzie realizowane względem osób skierowanych pisemnie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie;

2) oferent, składając ofertę powinien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896);

3) skierowanie może być dokonane telefonicznie i potwierdzone pisemnie w terminie 3 dni od daty zgłoszenia;

4) okres zapewnienia schronienia określa indywidualnie dla każdej skierowanej osoby decyzja administracyjna;

5) zleceniobiorca winien zagwarantować 12 miejsc miesięcznie,

6) zleceniobiorca jest zobowiązany, do niezwłocznego zapewnienia każdej skierowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie osobie bezdomnej możliwości skorzystania m.in. z; całodziennego schronienia i wyżywienia, w tym jednego posiłku gorącego, pracy socjalnej świadczonej przez na rzecz beneficjentów zadania, zapewnienia warunków do wykonywania czynności higienicznych, zaopatrzenia w środki czystości, higieny osobistej, leki i środki opatrunkowe, bieliznę, odzież i obuwie adekwatne do pory roku oraz do zapewnienia innych świadczeń zgodnych z zakresem, wskazanym w treści Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896) - zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia.

7) zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru umożliwiającego wykazanie liczby osób korzystających ze schronienia w poszczególnych dniach w okresie miesiąca;

8) w przypadku przyjęcia osoby bezdomnej do schroniska, odpłatność będzie uiszczana za ilość dni pobytu w schronisku osoby bezdomnej; płatność będzie zrealizowana na podstawie zestawienia wykazującego faktyczną realizację zadania, tj. liczbę dni pobytu w schronisku osoby bezdomnej, sporządzonego przez zleceniobiorcę za okres pełnego miesiąca i przedłożonego zleceniodawcy, na warunkach określonych szczegółowo w umowie;

9) zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania zleceniodawcy o: zatrudnieniu osoby bezdomnej, samowolnym opuszczeniu przez osobę bezdomną schroniska oraz o skreśleniu osoby bezdomnej z listy mieszkańców schroniska;

Odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego w związku z tym, że rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie.

         

Wymagania formalne wobec oferenta:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku, poz. 571 ze zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Wymagania formalne dotyczące oferty:

1)       oferta powinna zostać złożona na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),

2)       oferta powinna być kompletnie wypełniona i podpisana przez uprawnione osoby – zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w formularzu,

3)       do oferty należy załączyć:

a)       zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub z ewidencji klubów sportowych zawierające aktualne dane – w przypadku organizacji nie zarejestrowanych w KRS,

b)       aktualny tekst statutu,

c)       oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896);

d)       oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji  - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby inne niż wymienione w KRS lub zaświadczeniu,

4)       w przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu załączników.

 

Wymagania merytoryczne:

1)       w ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie realizacji zadania wynikającym z ogłoszenia,

2)       w przypadku świadczenia pracy przez wolontariuszy lub pracy społecznej członków  organizacji:

a)       wymagane jest porozumienie, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)       porozumienie powinno precyzować zakres wykonywanej pracy oraz liczbę godzin wykonywanej pracy,

3)       wydatki ponoszone z dotacji muszą być:

a)       niezbędne dla realizacji zadania i wynikające z kosztorysu,

b)       racjonalne i efektywne,

c)       faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

d)       udokumentowane,

4)       dokumentami potwierdzającymi wydatki, mogą być: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, noty obciążeniowe, noty korygujące, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, rachunki do tych umów, porozumienia wolontariackie,

5)       wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków przeznaczonych na realizację zadania, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych,

6)       dokumenty źródłowe stanowiące dowód poniesienia wydatku, powinny być wystawione na organizację pozarządową oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis, zawierający:

a)       pieczęć organizacji,

b)       opis wydatku i jego przeznaczenia,

c)       numer umowy,

d)       kwotę kosztu kwalifikowanego w ramach zadania,

e)       wskazanie źródła finansowania (dotacja, wkład własny, środki pozyskane z innych źródeł),

f)        akceptację wydatku pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym podpisaną przez osoby upoważnione,

7)       w przypadku zawierania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług:

a)       wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż aktualnie obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej,

b)       strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,

8)       w przypadku organizowania zajęć , wyjazdów grupowych należy sporządzić listę uczestników zawierającą: imię, nazwisko, adres, nr telefonu opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej,

9)       w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów; zmiany o wartości wyższej niż 500 zł oraz dodanie lub usunięcie pozycji  z zestawienia kosztów wymagają złożenia przez zleceniobiorcę aktualizacji kalkulacji kosztów i aneksu do umowy,

10)   zleceniobiorca przetwarzający dane osobowe zleceniodawcy na rzecz zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

Tryb wyboru ofert:

Złożone oferty zostaną poddane ocenie zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr OR.0050.1.58.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zasady postępowania konkursowego:

1)       powołana komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego,

2)       każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym,

3)       oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone,

4)       komisja ocenia poszczególne oferty przyznając punkty od 1 do 5 za każde kryterium oceny, uzgadniając stanowisko w drodze dyskusji a w razie braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów,

5)       ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji, która może być niższa niż wnioskowana, podejmuje Burmistrz Rogoźna.

 

Kryteria oceny ofert:

Formalne

1)       oferta złożona w terminie,

2)       oferta złożona na właściwym formularzu,

3)       oferta złożona przez podmiot uprawniony,

4)       oferta kompletnie wypełniona,

5)       oferta prawidłowo podpisana,

6)       oferta zawiera wymagane załączniki,

7)       załączniki prawidłowo podpisane,

8)       organizacja prowadzi działalność w dziedzinie, której dotyczy zadanie.

 

Merytoryczne

1)       możliwość realizacji zadania przez organizację,

2)       kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)       proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,

4)       udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,

5)       wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

6)       realizacja zadań w poprzednich latach, rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia środków.

 

Inne ważne informacje

termin składania ofert - do 19 grudnia 2023 roku, decyduje wpływ do kancelarii urzędu

miejsce składania ofert - Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64 – 610 Rogoźno

termin wyboru ofert - w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert

informacja o wynikach - ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone:

·         w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,

·         na stronie internetowej Gminy Rogoźno,

·         na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

            
 dodatkowe informacje - Urząd Miejski w Rogoźnie, pokój nr 13, nr tel. 785 009 424

- formularz oferty oraz formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Pożytek publiczny 2024

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.