Urząd Miejski w Rogoźnie

Informacje dla rolników

01.08.2023r.

Przepracowany olej silnikowy można oddać do firmy:

P.W. ROBAC Krzysztof Boniecki

ul. Błękitna 6

85-370 Bydgoszcz

Tel. 607 850 266.

Minimalna ilość przyjmowanego oleju to 200 l.  

--------------------------------------------------------------

21.07.2023r.

SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ ROLNICZĄ

W związku z powołaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego Zespołu Komisji do szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą tut. Urząd informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat. Podstawą do oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez producenta rolnego wniosku za pośrednictwem 

                                                                    aplikacji                                    

„ZGŁOŚ SUSZĘ ROLNICZĄ”

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Wnioski o oszacowanie szkód wraz z kopią wniosku dopłatowego za rok 2023 można składać w tut. Urzędzie (pokój nr 17) w terminie umożliwiającym Komisji przeprowadzenie lustracji w terenie jeszcze przez zbiorem plonów. We wniosku należy wypełniać tylko strony 1 – 3 oraz 5 – 6. Wykaz dotyczący produkcji zwierzęcej (str. 4) producent rolny uwzględnia wyłącznie w aplikacji.  
Druk wniosku do pobrania w biurze Urzędu lub na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Złożenie wniosku w aplikacji jest niezbędne do uzyskania protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację. Natomiast straty oszacowane przez Komisję będą sporządzane w formie raportu i przekazywane wyłącznie Wojewodzie Wielkopolskiemu.

Wnioski niekompletne lub błędnie wypełnione nie będą rozpatrywane!

Wszelkich informacji w tym temacie udziela Pani Wiktoria Witt pod nr tel. 785 009 409.

W załączniku na dole wniosek o oszacowanie szkód.

------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych oferuje na sprzedaż organiczny środek poprawiający właściwości gleby o nazwie GREENerektor.


Nawóz ten wykorzystywany może być :

• w uprawie polowych roślin rolniczych,

• w uprawie roślin ozdobnych,

• przy zakładaniu trawników,

• na gruntach zdegradowanych.

Cena 15 zł / tona

Adres:

Toniszewo 31

62-104 Pawłowo Żońskie
biuro@msok.pl

tel. 515-294-461 (sekretariat) 

http://www.msok.pl/

 


 

 

Pierwszy w 2022 roku termin składania przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej upływa 28 lutego.

grafika dotyczy informacji o terminach złożenia wniosku dotyczącego akcyzy od paliwa dla rolników

W tym roku producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2022 r., w dwóch terminach, tj.

• od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

• od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do wniosku należy także dołączyć, wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2021 roku.

Ponadto w „Polskim Ładzie” zostało zawarte działanie pn. „Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze”, w którym założono zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2227). Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie:

1) ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych – w przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

2) z 30 do 40 litrów na 1 średnią, roczną, dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku – w przypadku rocznego limitu ustalanego dla chowu lub hodowli bydła.

W 2022 r. zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

W związku z tym limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

• 110 zł na 1 ha użytków rolnych, oraz

• 40 zł na 1 średnią, roczną, dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

• 1- 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

• 3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
druki do pobrania u dołu strony

 

aktualizacja: 11.02.2022

 
 
 


Odpady z gospodarstw rolnych

Pliki do pobrania:

Wniosek szkody w rolnictwie(1).docx
Format: docx, 52.07 kB
AKCYZA OŚWIADCZENIA.pdf
Format: pdf, 604.76 kB
oswiadczenie_o_dzierzawie_gruntow_rolnych.docx
Format: docx, 14.13 kB