Urząd Miejski w Rogoźnie

Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna dot. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ocena 0/5

Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna

o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Rogoźno ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia o dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Rogoźno, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w ramach w/w Programu, na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

2. Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub prawnym, posiadającym tytuł prawny do zabytku.

3. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:  

1)   wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie; 
2)   do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik do uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 4107);
3)   wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii: 
a)            do 150 000 złotych, 
b)            do 500 000 złotych,
c)            do 3 500 000 złotych.

4. Wypełniony formularz wniosku składa się w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie – Kancelaria pok. nr 15, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno.

5. Wnioski składa się w terminie od 01 sierpnia 2023 r do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00.

6. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Wnioski złożone po dniu 11 sierpnia 2023 r. nie będą rozpatrywane.

7. Wniosek powinien być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

8. Do wniosku należy dołączyć:

Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz odpowiednio inne dokumenty wskazane w formularzu wniosku, z uwzględnieniem regulaminu naboru wniosków określonego w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.

9. Zasady wyboru wniosków

1)   wnioski o udzielenie dotacji po sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym Burmistrz przekazuje do zaopiniowania Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw kultury oraz komisji właściwej do spraw budżetu, 
2)   złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, w szczególności w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

10. Warunki realizacji zadania

1)   Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
2)   Wnioskodawca zobowiązany jest do poniesienia wkładu własnego w ramach zadania, który wynosi 2% całkowitych wydatków objętych promesą wstępną oraz wszelkich innych wydatków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania zgodnie z wymogami programu.

11. Informacje dodatkowe

1)     Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 2 znajduje się na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.gov.pl/premier i Banku Gospodarstwa Krajowego www.bgk.pl.n  Ponadto powyższy regulamin jest dostępny do wglądu w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o udzielenie dotacji.pdf
Format: pdf, 121.38 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności