Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
słonecznie
17°C
Powróć do: Sołectwa

Owczegłowy

Sołectwo Owczegłowy

Liczba mieszkańców: 339 (stan na 31.12.2022 r.)

Miejscowości: Owczegłowy, Wojciechowo

Sołtys:
Krystyna Gromanowska
ul. Sosnowa 11
Owczegłowy
64-610 Rogoźno

tel. 691  736  592

20110421085432_owczeglowy_soltys_40 

owczegłowy UCHWAŁA NR LXXXIV/889/2023
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 sierpnia 2023 roku
w sprawie Statutu Sołectwa Owczegłowy
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572)

uchwala się:
STATUT SOŁECTWA OWCZEGŁOWY


Rozdział I.


Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Owczegłowy jest jednostką pomocniczą Gminy Rogoźno.
§ 2. 1. Obszar Sołectwa Owczegłowy obejmuje miejscowości: Owczegłowy, Wojciechowo.
2. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik 
do niniejszego statutu.
§ 3. 1. Sołectwo może ustanowić swoje logo, będące jego znakiem.
2. Logo Sołectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie w formie uchwały.
§ 4. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Rogoźno,
2) Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Owczegłowy,
3) statucie Gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy Rogoźno,
4) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Rogoźnie,
5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Rogoźna,
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa 
Owczegłowy,
7) Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Owczegłowy,
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Owczegłowy,
9) przewodniczącym zebrania – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą zebranie,
10) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Rogoźnie,
11) stały mieszkaniec Sołectwa – osoba, której miejscem zamieszkania jest miejscowość, 
o której mowa w § 2 ust. 1. Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania stosuje się 
przepisy prawa cywilnego.


Rozdział II.


Zadania Sołectwa i sposób ich realizacji
§ 5. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego 
mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.
2. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz 
mieszkańców.
3. Do zadań Sołectwa należy:
1) organizowanie życia społeczno–gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw 
we wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym, a zmierzających do 
poprawy życia mieszkańców Sołectwa,
3) administrowanie, korzystanie oraz dbałość o mienie przekazane Sołectwu, a także 
rozporządzanie jego dochodami,
4) podtrzymywanie tradycji kulturowych na swoim terenie,
5) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, oświatowym, 
sportowym i wypoczynkowym,
6) przygotowywanie zakresu zadań oraz harmonogramu funduszu sołeckiego,
7) realizacja wydatków określonych dla Sołectwa w uchwale budżetowej Gminy,
8) zgłaszanie do organów Gminy projektów przedsięwzięć i występowanie o podjęcie 
odpowiednich uchwał,
9) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych,
10) współdziałanie z organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych 
postaw mieszkańców, a w szczególności: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, 
kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania 
gospodarności i poszanowania mienia,
11) podejmowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku 
publicznego.
§ 6. 1. Zadania określone w § 5 Sołectwo realizuje przez:
1) podejmowanie uchwał,
2) wydawanie opinii,
3) współpracę w organizacji spotkań radnych i Burmistrza z mieszkańcami Sołectwa,
4) zgłaszanie wniosków do Burmistrza, Rady Miejskiej i jej komisji,
5) inicjowanie i organizowanie imprez oraz różnych form współzawodnictwa 
mieszkańców.
2. Odpowiedzi na wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 4) udzielane są w terminie do 30 dni 
od dnia złożenia w Urzędzie Miejskim wniosku w formie pisemnej.


Rozdział III.


Organizacja i zadania organów Sołectwa
§ 7. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys.
§ 8. 1. Organem uchwałodawczym Sołectwa jest Zebranie Wiejskie, grupujące stałych 
mieszkańców Sołectwa mających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
2. Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys.
§ 9. 1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
2. Rada Sołecka składa się z minimum 3, maksimum 8 osób.
3. Ilość członków rady sołeckiej na kadencję ustala każdorazowo zebranie, na którym 
dokonuje się wyboru Sołtysa.
§ 10. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej, 
z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 i § 29.
2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru 
nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.
3. Przekazanie, pomiędzy dotychczasowym a nowym Sołtysem, majątku Sołectwa oraz 
odpowiedzialności za ten majątek, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
W przekazaniu bierze udział wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzędu.
4. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w trakcie wyborów 
uzupełniających kończy się z końcem trwającej kadencji tych organów, z uwzględnieniem 
terminu z § 20 ust. 2.
§ 11. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał w sprawach 
pozostających w zakresie działania Sołectwa, o ile odrębne przepisy i niniejszy statut 
nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
1) inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej,
2) podejmowanie uchwał w sprawie zasad dysponowania mieniem Sołectwa,
3) rozpatrywanie sprawozdania rocznego Sołtysa, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 11,
4) zgłaszanie wniosków o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego, 
zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim,
5) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami,
6) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi 
organami i instytucjami,
7) zgłaszanie organom gminy projektów inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących 
społeczności lokalnej,
8) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską i Burmistrza 
dotyczących Sołectwa,
9) zatwierdzanie planów rozwoju Sołectwa,
10) stanowienie w innych sprawach dotyczących Sołectwa.
§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys przez poinformowanie o terminie, miejscu i 
porządku obrad, w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, przynajmniej na 5 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania.
2. Zebranie Wiejskie może być zwołane także przez Burmistrza, z jego inicjatywy 
lub na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.
3. Zebranie Wiejskie może zwołać Rada Sołecka, jeżeli Sołtys nie realizuje zapisów § 14 
ust. 1 pkt 1 statutu Sołectwa.
4. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys. Zebranie Wiejskie wybiera przewodniczącego Zebrania. 
Sołtys może być wybrany na przewodniczącego Zebrania.
5. W przypadku nieobecności Sołtysa, Zebranie Wiejskie otwiera członek Rady Sołeckiej 
wybrany przez obecnych na Zebraniu Wiejskim członków tej Rady. 
6. Zebrania Wiejskie są protokołowane. Protokół podpisują: przewodniczący zebrania 
i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udziału w Zebraniu Wiejskim odnotowują swoją obecność na liście 
obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności 
jest załącznikiem do protokołu z Zebrania Wiejskiego.
§ 13. 1. Zebranie Wiejskie jest władne do podejmowania rozstrzygnięć, jeżeli mieszkańcy 
zostali zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad w sposób zwyczajowo przyjęty 
w sołectwie i jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej obecności zebranie 
przeprowadza się w drugim terminie, tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu, bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Zebrania Wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Zebranie Wiejskie wyraża wolę w drodze uchwały.
5. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów, za wyjątkiem § 28 ust. 3.
6. Zwykła większość głosów oznacza, że liczba głosów „za” musi być większa od liczby 
głosów „przeciw”. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 
5, nie zapadają.
7. Uchwały oraz inne dokumenty Zebrania Wiejskiego podpisuje przewodniczący zebrania.
§ 14. 1. Do zadań Sołtysa należy:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2) przygotowywanie obrad Zebrania Wiejskiego, w tym projektów rozstrzygnięć i opinii 
w formie uchwał w sprawach należących do kompetencji sołectwa,
3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
4) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
5) gospodarowanie majątkiem Sołectwa w ramach określonych przez organy gminy 
i uchwały Zebrania Wiejskiego,
6) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej oraz Burmistrzem,
7) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych przez Burmistrza,
8) wykonywanie funkcji administracji publicznej, jeżeli takie zostały powierzone 
Sołtysowi,
9) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w Sołectwie,
10) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu 3 miesięcy od 
zakończenia roku kalendarzowego,
11) realizowanie uchwał Rady Miejskiej dotyczących sołectwa, przekazywanie treści tych 
uchwał w sposób zwyczajowo przyjęty,
12) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców 
oraz prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie,
13) sporządzanie rozliczeń z działalności finansowej i społecznej,
14) informowanie mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o sprawach 
istotnych dla Gminy i Sołectwa.
2. W wyjątkowych sytuacjach Sołtys może upoważnić członka Rady Sołeckiej do wykonania 
określonej czynności w oparciu o przepisy prawa cywilnego.
§ 15. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w sprawach dotyczących Sołectwa, 
Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu do kontaktów z Sołectwem.
§ 16. Na sesjach Rady Miejskiej oraz na posiedzeniach jej komisji, Sołtys może zgłaszać 
wnioski i problemy dotyczące mieszkańców Sołectwa.
§ 17. 1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb.
3. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być protokołowane.
5. Rada Sołecka pełni swoje funkcje społecznie.
§ 18. Do zadań Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa, w szczególności:
1) udział w realizacji funduszu sołeckiego,
2) udział w pracach społecznych realizowanych przez Sołtysa na rzecz Sołectwa.


Rozdział IV.


Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa
§ 19. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania.
§ 20. 1. Zebranie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, zwane dalej „zebraniem wyborczym”, 
zwołuje Burmistrz.
2. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady 
Miejskiej.
3. Burmistrz zwołuje zebranie wyborcze, uzgadniając termin i miejsce zebrania 
z dotychczasowym Sołtysem. W przypadku, gdy brak możliwości skontaktowania się 
z dotychczasowym Sołtysem lub uchyla się on od uzgodnienia terminu i miejsca zebrania 
wyborczego, takie uzgodnienie nie jest wymagane.
4. Poinformowanie o terminie, miejscu i porządku obrad zebrania wyborczego następuje 
w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie oraz na stronie internetowej Urzędu, 
przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.
5. Porządek zebrania wyborczego powinien zawierać w szczególności:
1) otwarcie zebrania,
2) wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta,
3) sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji,
4) przedstawienie przez Sołtysa informacji o aktualnym stanie środków w ramach 
funduszu sołeckiego,
5) wybór (w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej,
6) wybór Sołtysa:
a) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na Sołtysa,
b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
c) ustalenie wyników głosowania,
d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,
e) ogłoszenie wyników wyborów,
7) ustalenie ilości członków Rady Sołeckiej,
8) wybór Rady Sołeckiej:
a) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów do Rady Sołeckiej,
b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
c) ustalenie wyników głosowania,
d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,
e) ogłoszenie wyników wyborów.
§ 21. 1. Zebranie wyborcze otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego zebrania 
Burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba. Przewodniczącego zebrania wybiera się 
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wyborczym 
wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców 
Sołectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej obecności zebranie 
przeprowadza się w drugim terminie, tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu, bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
4. Ilość obecnych osób na zebraniu wyborczym ustala się na podstawie listy obecności 
podpisanej przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
§ 22. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród obecnych na zebraniu 
osób, posiadających prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, w liczbie 
nie mniejszej niż 3 osoby, a nie więcej niż 5 osób. Pracami komisji kieruje jej 
przewodniczący, wybrany przez członków komisji spośród siebie.
2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na stanowisko Sołtysa 
lub członka Rady Sołeckiej.
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie 
komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 23. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej 
liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu 
wyborczym.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie 
dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków 
Rady Sołeckiej.
3. Kandydaci na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej wyrażają ustnie zgodę na 
kandydowanie. W przypadkach losowych dopuszcza się możliwość złożenia takiej zgody na 
piśmie.
4. Na karcie do głosowania odpowiednio na Sołtysa, albo na członków Rady Sołeckiej, 
członkowie komisji skrutacyjnej wpisują nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów, 
w kolejności alfabetycznej.
5. Po otrzymaniu kart do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak „X” w kratce obok 
nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.
6. Po otrzymaniu kart do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia znak „X” 
w kratce obok nazwisk kandydatów, na których głosuje, w ilości co najwyżej równej 
liczbowemu składowi tej Rady.
7. Postawienie znaku „X” przy nazwisku danego kandydata jest głosowaniem „za” danym 
kandydatem. W przypadku, gdy zgłoszony jest jeden kandydat na Sołtysa, brak postawienia 
znaku „X” przy jego nazwisku oznacza głosowanie „przeciw” temu kandydatowi.
§ 24. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż przygotowane przez komisję 
skrutacyjną oraz te, na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.
§ 25. 1. Za wybranego na Sołtysa uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę 
głosów.
2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów na Sołtysa otrzyma największą i równą liczbę głosów, 
niezwłocznie organizuje się i przeprowadza ponowne głosowanie z udziałem jedynie tych 
kandydatów.
3. Jeżeli na Sołtysa został zgłoszony jeden kandydat głosowanie przeprowadza się. 
Kandydat zostaje wybrany sołtysem, jeżeli uzyskał więcej głosów „za” niż głosów „przeciw”. 
Głosów nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosów „za” czy „przeciw”.
§ 26. 1. Na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno 
największą liczbę głosów.
2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów na członków Rady Sołeckiej otrzyma jednakową 
liczbę głosów, a nie wystarcza dla nich miejsc mandatowych, przeprowadza się ponowne 
głosowanie w części dotyczącej mandatów nieobsadzonych, z udziałem jedynie tych 
kandydatów, chyba że na zebraniu wyborczym podjęta zostanie nowa uchwała dotycząca 
zwiększenia ilości członków Rady Sołeckiej, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.
§ 27. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadkach:
1) śmierci,
2) rezygnacji z funkcji, złożonej na ręce Burmistrza,
3) utraty prawa wybieralności,
4) odwołania przed upływem kadencji.
§ 28. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed 
Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, 
jeżeli:
1) nie wykonują swych obowiązków, 
2) naruszają postanowienia statutu,
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mają prawo do wypowiedzi bezpośrednio 
przed głosowaniem, którego celem jest odwołanie ich z funkcji.
3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
§ 29. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz zarządza wybory 
uzupełniające, na zasadach określonych w § 19-27 niniejszego statutu.
2. Do czasu wyboru nowego Sołtysa, funkcję tę sprawuje dotychczasowy Sołtys, a w razie 
braku wyrażenia przez niego zgody, albo jego śmierci, najstarszy wiekiem członek Rady 
Sołeckiej, który wyraził na to zgodę.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej, Sołtys informuje Burmistrza 
o tej okoliczności, a następnie przeprowadza się wybory uzupełniające na ten wakujący 
mandat. Przy wyborach uzupełniających na członka Rady Sołeckiej przepisy § 19-27 
niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy, wyborów uzupełniających 
na członka Rady Sołeckiej nie przeprowadza się.


Rozdział V.


Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem komunalnym
§ 30. 1. W celu realizacji zadań statutowych, sołectwo wyposaża się w majątek.
2. Mienie podlegające przekazaniu określa Burmistrz.
3. Wniosek Sołectwa o przekazanie mienia jest kierowany do Burmistrza wraz 
z uzasadnieniem celowości i zasadności przekazania.
4. Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu należy do Sołtysa.
§ 31. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego mienia stanowią dochód 
Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
3. Środki uzyskane z dochodów za wynajem są przekazywane w roku budżetowym, 
na wniosek Sołtysa, na wydatki realizowane przez Sołectwo.
4. O wyodrębnieniu w budżecie Gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Miejska 
odrębną uchwałą.
5. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa 
odrębna ustawa.
§ 32. 1. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego. Sołectwo zobowiązane jest do:
1) dbałości o to mienie,
2) rozliczenia się z niego.
2. Sołectwo może wynajmować albo wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgodą 
Burmistrza.
3. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego 
zarządu, polegające na:
1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2) zachowania mienia i osiągania z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 33. Obsługa finansowa i merytoryczna Sołectwa prowadzona jest przez Urząd.


Rozdział VI.


Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów 
Sołectwa
§ 34. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa jest sprawowany na podstawie kryterium 
zgodności z prawem.
2. Kontrola działalności organów Sołectwa jest sprawowana na podstawie kryterium 
celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Organami kontroli i nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada Miejska 
i Burmistrz.
4. Kontroli podlega w szczególności:
1) badanie zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez Zebranie Wiejskie,
2) wywiązywanie się z zadań ustawowych i statutowych Sołectwa,
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
4) rozpatrywanie skarg na działalność organów Sołectwa,
5) gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu oraz wydatkowanie środków 
z budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego.
§ 35. 1. Organy kontroli i nadzoru mają prawo żądania od organów Sołectwa niezbędnych 
informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.
2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, organy kontroli i nadzoru mogą 
delegować swoich przedstawicieli.
§ 36. Organy kontroli i nadzoru sygnalizują organom Sołectwa nieprawidłowości stwierdzone 
w ramach kontroli lub nadzoru oraz podejmują działania w celu wyeliminowania 
stwierdzonych nieprawidłowości.


Rozdział VII.


Postanowienia końcowe
§ 37. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska na zasadach przyjętych dla uchwalenia statutu.
§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
§ 39. Traci moc uchwała nr XLVI/348/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 
2006 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Owczegłowy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 
poz. 2694).
§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie do
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, organizację i
zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Z uwagi na konieczność zaktualizowania treści statutu oraz dostosowania dotychczasowych 
zapisów do obowiązujących przepisów prawa, zaistniała potrzeba uchwalenia statutu w 
nowym brzmieniu.
Konsultacje z mieszkańcami zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr LVIII/153/2015 
Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rogoźno (Dziennik 
Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2015 roku poz. 6127) oraz Zarządzenie Nr 
OR.0050.1.71.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie konsultacji 
społecznych projektów Statutów Sołectw.
Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych wyznaczono na dzień 27.03.2023 r., a termin 
zakończenia na dzień 21.04.2023 r.
Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych uwag, ankiety umieszczonej wraz z 
projektem podlegającym zaopiniowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Rogoźnie – bip w zakładce „Konsultacje społeczne”. Mieszkańcy sołectwa uprawnieni do 
udziału w konsultacjach mogli zgłaszać pisemnie swoje uwagi do projektu dotyczącego ich 
Sołectwa za pomocą: e-mail, na adres um@rogozno.pl.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi do projektu statutu.
Przyjęcie zatem przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.